De Americar

Sesskz

I

Scleiitmc

baScs'

lijke activiteit. Wat betreft lichamelijke activiteit zijn er ijdens het congres goede resultaten gerapporteerd ten aanzien van inspanningstraining versus stentiplantatie bij stabiele angina pectons (abstact 1767) en van herstel van de parameter voor endotheelfinctie t-PA, eveneens woiden vastgesteldwat het daadwerkelijk door inspanningstraining, bij ouderen kan opleveren. Een tweede onderzoeks- (abstract 3039). Wat 'devices' betreft, is gebied dat zich snel ontwikkelt, is de de onwikkelingvan 'drug eluding stents' cetransplantatie bij bartlalenna een hart- de laatste jaren in een stroomversnelling De Scientific Sessions zijn met ruim infarct. De pioniers uit Parijs hebben geraakt. Het initile succes van de 30.000 deelnemers het grootste congres inndddels concurrenti gekregen van een sirolimus-stent bij een kleine groep paop het gebied van hart- envaatziekten ter aantal andere gpen. De Franse chrurg tenten (zonder controlegroep) bijkt ook wereld: ruim 3000 voordrachtcn en Mnaucb beefta-ngekondigddat in2003 na drie jaar nog steeds aanwezig te zijn posters en ongeveer 1000 voordrachten ook op dit tern gerandomiseerd onder- (abstract 1958). Ineenwatgroteronderop uitnodiging. Bij de basale research zoek zal starten. Het betreft een ver- zoek met dezelfde soort sirolimus-stent vormen moleculair-biologische thema's gelijkend onderzoek naar het gebruikvan (m&t conatrolemp) woden vergelijkbaar en DNA-onderzoek nog suds de hoofid- licbaaseigen myoblasten als aanvuling gode emsultaten bereikt (abstract 1952). moot. Nu het menselijk genoom in kaart op envergeaken met pia sndard- Ondssen heeft zich een apart onderis gebracht, wordt met grote inzct behandeling. Dit soort vergelijkingen zoeksterrein ontwikkcld rond de met gezocht naar functie en betekenis van alle wordt ookveel uitgevoerd met combina- geneesmiddelenverrijkmr stent. Hetaantal bijbehorende eiwitten. Dit onderzoeks- tiesvanmedicen. Bijvoorbedmet een onderzocbte stoffen neemt toe - na terrein wordt ook wel aangeduid met nicuwc glycoprotene-IIb/IIa-rceptor- simlimusnu ookpacliuaxel (ookeen cyto'proteomics'. Wat dit aan toepassingen anagonist of een nieuwe angiotensine- staticum), 17j3-oestradiol en immunozal opleveren, is op dit moment nog niet II-antagonist. Tijdens sessies rond 'late suppressiva. Verschillende doseningen aan te geven. Om te beginnen is het nog b king trils' op congressen van ESC, worden vergeleken. Applicatie vanaf de niet bij benadering bekend om hoeveel ACC en ABA worden de resultaten van kale stentwordtvergeken metvetAe eiwitten het eigenlijk gaat. Een inven- d vergeijnals 'het laatste nieuws' afgifte uit een coating van polymeren. arisatie van bivoorbeeld de celmembraan gepresenteerd. Hclms komt het steeds Simpele coronaire stenosen worden levert tal van nieuwe eiwitten op. Er zijn vaker voor dat de uitkomst onbeslist is of vergdeen met 'complexe laesies', korte grote Amerikaanse instellingen die zich dat de kans op birkingen onaanvaard- met lange stents, enzovoorts. De stent uitsluitend richten op dit soort syste- baarveed emt Ditwasredenvoorde heeft zich definitiefontwikkeld van een matische zoektocbten. Hetveiwrvcnvan staf van de AHA om er tijdcns pers- tecbniscb bulpdd tot een researchinzicbt in de finctie van al deze eiwitten conftrenties met nadruk op te wijzen dat pnncipe voor het bestuderen van zal nog jaren in beslag nemen. Aan deze er nog steeds therapeutische winst te (re)stenose met behulp van de lokale translatie kan door Nederlandse onder- behalen is met het meer consequent appe van geneesmiddelen. zoekers ook een belangrijke bijdrage toepassen van bewezen effctieve preventie- en behandeimetboden: stoppcn In het gepresenteerde onderzoek is naworden geleverd. met roken, verlagen van het LDL-cho- tuudijk - als altijd - veel nieuws te ontEen aantal jaren geledenis begoninen met lesterolgehalte met statines en lichame- dekken. Op grote schaal toepasbare resultaten van genetics en proteomics het stimuleren van de groei van bloedlaten voorlopig nog op zich wachten. vaajes met grocifictoren, met name bij Consequent toepassen van bewezen daudicatio intermittens. Dit onderzoek efltctieve therapie blijf het uitgangspunt zal binnenkort worden voortgezet i ge- V. Manger Cats, medisch directeur. bij de behandeling van hart- en randoniserde vorm. Het is aangetoond Nederlandse Hartstichting, Postbus 300, vaatziekten.E dat het mogelijk en veilig is; nu moet 2501 CH Den Haag. an 17 tot 20 november 2002 heeft in de 75ste editie van de Scieniic Sesions van de American Heart Association (AHA) plaatsgevonden. De Nedecandse Hartsticbting (NHS) heeft als gast de dagelijkse persconferenties bijgewoond. De keuze van de onderwerpen wordt bepaald door de AHA. Er is vaak eenpittige discussie tussen wetenschappers en de pers.

VChicago

46

Ncthamda Heart Jounal, Volume 11, Number 1, January 2003

De American Heart Association Scientific Sessions 2002: 'Back to basics'

De American Heart Association Scientific Sessions 2002: 'Back to basics' - PDF Download Free
926KB Sizes 5 Downloads 9 Views