Int J Colorectal Dis (2015) 30:375–380 DOI 10.1007/s00384-014-2117-2

ORIGINAL ARTICLE

Endoscopic submucosal dissection for the treatment of rectal carcinoid tumors 7–16 mm in diameter Xianfei Wang & Li Xiang & Aimin Li & Zelong Han & Yue Li & Yadong Wang & Yubin Guo & Kangmin Zuang & Qun Yan & Jietao Zhong & Jing Xiong & Haiyun Yang & Side Liu

Accepted: 23 December 2014 / Published online: 17 January 2015 # Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

Abstract Objective Small rectal carcinoid tumors (0.05). The mean procedure time was longer for ESD than EMR-C (24.79±4.89 vs. 9.52±2.14 min, p

Endoscopic submucosal dissection for the treatment of rectal carcinoid tumors 7-16 mm in diameter.

Small rectal carcinoid tumors (...
520KB Sizes 1 Downloads 7 Views